សន្និសិទសមាជិកលើកទីបួននៃសមាគមឧស្សាហកម្មឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ហ្គាស និងឧបករណ៍ផ្ទះបាយ និងឧបករណ៍ផ្ទះបាយលើកទីបួននៃខេត្ត Zhejiang និងកិច្ចប្រជុំកំពូលឧស្សាហកម្មឆ្នាំ 2022

Ningbo Wanbao Electrical Appliance Co., Ltd.នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសិទសមាជិកលើកទី 4 នៃសមាគមឧស្សាហកម្មគ្រឿងប្រើប្រាស់ហ្គាស Zhejiang លើកទី 4 និងឧបករណ៍ផ្ទះបាយ និងឆ្នាំ 2022 ដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Kaiyuan Mingdu ទីក្រុង Haining ចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា (ថ្ងៃពុធ) ដល់ថ្ងៃទី 11-5 (ថ្ងៃសៅរ៍) កិច្ចប្រជុំកំពូលឧស្សាហកម្មប្រចាំឆ្នាំ 2022 ។

NEGG

ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២